Lanna Architecture Center
Faculty of Architecture, Chiang Mai University
Tel: 0 5327 7855, 0 5394 2806-7 Fax: 0 5322 1448


แบบสถาปัตยกรรม > บ้าน > บ้านคุณตาอินทร์และคุณยายมณภา


บ้านคุณตาอินทร์และคุณยายมณภา

วันที่ : 19 February 2017

ผู้วาด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด :

เรือนพื้นถิ่นหลังเล็กขนาดประมาณ 60 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินบ้านเลขที่ 28 ซอย 7 ถนนราชมังคลา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ถูกสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2491 ซึ่งเป็นบ้านของคุณตาอินทร์ จันทร์ทิพย์ และคุณยายมณภา มณฑาทอง ที่ได้อาศัยสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น

รูปแบบของบ้านเป็นเรือนเครื่องสับพื้นถิ่นภาคเหนือ มีลักษณะเป็นเรือนไม้จั่วแฝดประกอบกับจั่วยืน มุงด้วยหลังคากระเบื้องดินขอหางว่าว ยกใต้ถุนสูงโดยเป็นตอม่อก่ออิฐและฉาบด้วยปูนถึงระดับพื้นเรือนซึ่งวางทับอยู่ที่ส่วนบนของตอม่อ และไม่มีชานบ้าน ทั้งหมดเป็นโครงสร้างระบบเสาและคานด้วยการประกอบไม้ตอกตะปู ผนังและพื้นเรือนตีด้วยไม้แป้น โดยมีระดับพื้นที่เท่ากันทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบ้านนี้ยังมีความสมบูรณ์และควรแก่การอนุรักษ์สืบต่อไป

(ดูแบบสถาปัตยกรรมเพิ่มเติมที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา)