Lanna Architecture Center
Faculty of Architecture, Chiang Mai University
Tel: 0 5327 7855, 0 5394 2806-7 Fax: 0 5322 1448


แบบสถาปัตยกรรม > บ้าน > โบสถ์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน


โบสถ์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

วันที่ : 19 February 2017

ผู้วาด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด :

ในปี พ.ศ.2410 ศาตราจารย์ดาเนียล แมคกิลวารีและครอบครัว เดินทางมาประกาศเผยแพร่คริสต์ศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2411 จึงมีการสถาปนาคริสตจักรแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น บนพื้นที่ริมแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออกเรียกว่า “คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่”

ในปี พ.ศ. 2430 ได้มีการก่อสร้างโบสถ์ของคริสตจักร เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกแห่งแรก ในเชียงใหม่ ต่อมาสมาชิกคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้โบสถ์ซึ่งใช้เป็นสถานที่นมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์คับแคบ คณะธรรมกิจคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่จึงได้สร้างโบสถ์ใหม่ ณ คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่หลังปัจจุบัน สำหรับโบสถ์คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่หลังเดิมใช้เป็นสถานที่อบรมจริยธรรม ที่ทำการศาสนกิจ เป็นห้องประชุมของโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน และสัญลักษณ์ของโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

(ดูแบบสถาปัตยกรรมเพิ่มเติมที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา)