Lanna Architecture Center
Faculty of Architecture, Chiang Mai University
Tel: 0 5327 7855, 0 5394 2806-7 Fax: 0 5322 1448


แบบสถาปัตยกรรม > ทั่วไป > อนุสาวรีย์ช้างเผือก


อนุสาวรีย์ช้างเผือก

วันที่ : 20 February 2017

ผู้วาด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด :

สร้างในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ลำดับที่ 9 ของล้านนาไทย ระหว่าง พ.ศ.1931 – 1954 โดยมหาดเล็กชื่อ อ้ายออบและอ้ายยีขา ซึ่งได้ช่วยเหลือและได้ผลัดกันแบกพระเจ้าแสนเมืองมาให้พ้นอันตรายจากการโจมตีของกองทัพสุโขทัย มหาดเล็กทั้งสองจึงได้รับปูนบำเหน็จเป็นขุนช้างซ้าย ขุนช้างขวา ขุนช้างทั้งสองตั้งบ้านเรือนอยู่ทางใต้เชียงโฉม ด้านตะวันออกและได้สร้างรูปช้างเผือกสองเชือกไว้ ด้านซ้ายขวาของประตูช้างเผือก

ต่อมา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระยาวชิรปราการ (พระเจ้ากาวิละ) เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ได้ให้สร้างช้างเผือกสองเชือกขึ้นใหม่ ชื่อปราบจักรวาล และปราบเมืองมาร เมื่อ พ.ศ.2343 เดือน 7 ขึ้น 11 ค่ำ วันเสาร์ ไว้ทางหัวเวียงนอกประตูช้างเผือก และเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่ตราบจนทุกวันนี้

(ดูแบบสถาปัตยกรรมเพิ่มเติมที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา)