Lanna Architecture Center
Faculty of Architecture, Chiang Mai University
Tel: 0 5327 7855, 0 5394 2806-7 Fax: 0 5322 1448


แบบสถาปัตยกรรม > วัด > วิหารวัดต้นเกว๋น


วิหารวัดต้นเกว๋น

วันที่ : 20 February 2017

ผู้วาด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด :

วัดอินทราวาส เดิมชื่อ วัดต้นเกว๋น ซึ่งเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งทางเหนือเรียกว่า ต้นป่าเกว๋น สร้างเมื่อ พ.ศ.2379 ตามประวัติวัดแจ้งว่า วัดนี้สร้างขึ้นประมาณ จ.ศ.1218 หรือ พ.ศ.2399 สมัยพระเจ้ากาวิโลรส สุริยวงค์ เป็นเจ้าหลวงปกครองเมืองเชียงใหม่ วัดนี้มีความสำคัญในอดีต คือเป็นที่พักขบวนพระบรมธาตุศรีจอมทอง จากอำเภอจอมทองมาที่เชียงใหม่ ในอดีตเป็นประเพณีที่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่มีการสรงน้ำพระธาตุ คือจากวัดพระธาตุจอมทองมาก็เดินทางมาด้วยขบวนช้าง ขบวนม้า แล้วแวะมาที่วัดต้นเกว๋นให้ประชาชนบริเวณนี้สรงน้ำพระธาตุศรีจอมทอง ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

ลักษณะสถาปัตยกรรมของวิหารวัดต้นเกว๋น เป็นศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้านนา ที่งดงามและทรงคุณค่า วิหารเป็นวิหารแบบล้านนาโบราณ หน้าบันประดับด้วยกระจกแก้วสีแบบฝาตาผ้าหรือฝาปะกนโก่งคิ้วจำหลักไม้ลายเครือเถาสอดสลับรูปเศียรนาค มีลายปูนปั้นรูปเทพพนมและดอกไม้อยู่ที่หัวเสา ด้านหน้าบัน ปีกนกเกาะสลักเป็นเศียรนาคในลายเครือเถาผสมกนก ตีช่องตารางเพื่อระบายอากาศ ปั้นลมและหางหงส์แกะรูปมกรคายนาค คันทวยหูช้างจำหลักไม้เป็นรูปกินนรีฟ้อนรำ

(ดูแบบสถาปัตยกรรมเพิ่มเติมที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา)