Lanna Architecture Center
Faculty of Architecture, Chiang Mai University
Tel: 0 5327 7855, 0 5394 2806-7 Fax: 0 5322 1448


แบบสถาปัตยกรรม > วัด > พระวิหารจัตุรมุขบูรพาจารย์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร


พระวิหารจัตุรมุขบูรพาจารย์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วันที่ : 20 February 2017

ผู้วาด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด :

วัดเจดีย์หลวง สมัยโบราณเรียก “วัดโชติการาม” หรือ “ราชกุฏาคาร” สร้างในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมารัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย (ครองราชย์ พ.ศ.1929 – 1944) ไม่ปรากฏปีที่สร้างวัดแน่ชัด วัดเจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงกล่าวได้ว่าเป็นเจติยสถานโบราณที่สูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

พระวิหารจัตุรมุขบูรพาจารย์ เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 จุดประสงค์ของการก่อสร้าง เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน และเป็นที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งของอาจารย์มั่น แนวคิดของการสร้างได้ใช้รูปแบบงานสถาปัตยกรรมล้านนา โครงสร้างของอาคารเป็นไม้ทั้งหลัง ก่อนสร้างวิหารจัตุรมุขบูรพาจารย์ ได้มีการสร้างวิหารหลวงปู่มั่นเพื่อเก็บอัฐิธาตุของหลวงปู่มั่น

(ดูแบบสถาปัตยกรรมเพิ่มเติมที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา)