Lanna Architecture Center
Faculty of Architecture, Chiang Mai University
Tel: 0 5327 7855, 0 5394 2806-7 Fax: 0 5322 1448
อุโบสถสองสงฆ์

อุโบสถสองสงฆ์

อุโบสถสองสงฆ์

วัดท้าวคำวัง

วัดท้าวคำวัง

วัดท้าวคำวัง

โบสถ์วัดเชียงมั่น

โบสถ์วัดเชียงมั่น

โบสถ์วัดเชียงมั่น

วิหารวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่

วิหารวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่

วิหารวัดเกตการาม หรือ วัดสระเกษ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 96 บ้านวัดเกต ถนนเจริญราษฎร์ ตำบล วัดเกต อำเภอเมือง…

วัดบวกครกหลวง

วัดบวกครกหลวง

วัดบวกครกหลวง เป็นวัดในสังกัดมหานิกาย ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 24 บ้านบวกครกหลวง ถนนสายเชียงใหม่ – สันกำแพง หมู่ที่ 1…

หอไตรวัดพระธาตุหริภุญไชย

หอไตรวัดพระธาตุหริภุญไชย

วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร ตั้งอยู่กลางเมืองลำพูน มีอาณาบริเวณกว้างถึง 25 ไร่ เป็นศูนย์รวมของสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่มีความเก่าแก่นับแต่พุทธศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา

หอไตร…

อุโบสถวัดดวงดี

อุโบสถวัดดวงดี

ไม่ปรากฏปีที่สร้าง ลักษณะเป็นแบบพื้นเมืองล้านนาที่มีแบบอย่างทางสถาปัตยกรรมและลวดลายตกแต่งที่งดงาม รูปทรงอุโบสถมีขนาดเล็ก หลังคาซ้อน 2 ชั้น และบันและลวดลายตกแต่งแกะสลักปิดทองประดับกระจก ค้ำยันหูช้างแกะสลักไม้เป็นลวดลาย มีใบเสมาปักโดยรอบ

(ดูแบบสถาปัตยกรรมเพิ่มเติมที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้…

มณฑปจัตุรมุข วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น)

มณฑปจัตุรมุข วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น)

วัดอินทราวาส เดิมชื่อ วัดต้นเกว๋นซึ่งเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งทางเหนือเรียกว่า ต้นป่าเกว๋น สร้างเมื่อ พ.ศ . 2379 ตามประวัติวัดแจ้งว่า วัดนี้สร้างขึ้นประมาณ…

หอไตรวัดบ้านปิง จังหวัดเชียงใหม่

หอไตรวัดบ้านปิง จังหวัดเชียงใหม่

(ดูแบบสถาปัตยกรรมเพิ่มเติมที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา)

วิหารวัดต้นเกว๋น

วิหารวัดต้นเกว๋น

วัดอินทราวาส เดิมชื่อ วัดต้นเกว๋น ซึ่งเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งทางเหนือเรียกว่า ต้นป่าเกว๋น สร้างเมื่อ พ.ศ.2379 ตามประวัติวัดแจ้งว่า วัดนี้สร้างขึ้นประมาณ จ.ศ.1218…

อุโบสถวัดดวงดี

อุโบสถวัดดวงดี

วัดดวงดี เป็นวัดที่อยู่ใกล้อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตั้งอยู่ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประวัติของวัดไม่ปรากฏแน่ชัดนัก แต่ตามหลักฐานที่อดีตเจ้าอาวาส (พระอธิการบุญชู อภิปุญโญ) ได้ขอให้คุณปวงคำ…

พระวิหารจัตุรมุขบูรพาจารย์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

พระวิหารจัตุรมุขบูรพาจารย์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดเจดีย์หลวง สมัยโบราณเรียก “วัดโชติการาม” หรือ “ราชกุฏาคาร” สร้างในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมารัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย (ครองราชย์ พ.ศ.1929…