Lanna Architecture Center
Faculty of Architecture, Chiang Mai University
Tel: 0 5327 7855, 0 5394 2806-7 Fax: 0 5322 1448


ห้องสมุดภาพวาด > ห้องภาพสถาปัตยกรรม > เรือนไทยพื้นถิ่นอุ๊ยแก้ว


ชื่อภาพ เรือนไทยพื้นถิ่นอุ๊ยแก้ว

ที่มาของภาพ : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา