Lanna Architecture Center
Faculty of Architecture, Chiang Mai University
Tel: 0 5327 7855, 0 5394 2806-7 Fax: 0 5322 1448


วัฒนธรรมและประเพณี > กันยายน


ประเพณีจาคะข้าว คนเฒ่าจำศีล การจาคะ

การจาคะ คือการเสียสละบริจาคข้าวของตนให้เป็นทานแก่ผู้อื่น จาคะข้าว คือถวายข้าวปลาอาหารแด่พระสงฆ์ คนเฒ่าจำศีล คือ อุบาสกอุบาสิกาผู้มีอายุหมดภาระหน้าที่ทางบ้าน จึงพากันเข้าสู่พระศาสนา ประพฤติปฏิบัติถือศีลภาวนา สั่งสมบุญกุศลไว้
ประเพณีจาคะข้าวแก่คนเฒ่าจำศีลนั้น ได้ทำกันมาช้านานแล้วในล้านนาไทย นิยมทำกันในเดือน 12 เหนือ ทั้งนี้เนื่องมาจากเหตุหลายประการ คือ
1. เป็นฤดูกาลฝนตกชุก พระสงฆ์ไปไหนมาไหนไม่สะดวก การทำบุญเป็นการถวายความสะดวกสบายแก่ท่าน
2. เป็นช่วงเวลาที่ข้าวเปลือกหายาก คนผู้มีอันจะกินถือโอกาสช่วยเหลือคนยากจน
3. เป็นช่วงเวลาที่ผู้มีอายุทั้งหลายถืออุโบสถศีลกันเป็นส่วนมาก หากได้ทำทานแก่ท่านเหล่านี้ ถือเป็นบุญกุศลมาก และถือเป็นการสงเคราะห์ด้วย
4. เป็นช่วงเวลาที่คนในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้า เนื่องจากเป็นฤดูฝน การทำกิจกรรมจาคะข้าวจะได้ช่วยกันทำ
5. การทำบุญเดือน 12 ถือว่าจะมีความสมบูรณ์พูนสุข เพราะการเอ่อนองของน้ำฉันใด ถือว่าจะมีบุญกุศลมากอย่างนั้น

Author : มณี พยอมยงค์
Reference : มณี พยอมยงค์. 2537. ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย. เชียงใหม่ : ส.ทรัพย์การพิมพ์.