ปี 2566 : รางวัล Outstanding Work Awards ประจำปี 2565 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขยายผลธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (NIA) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี 2566 : รางวัล Outstanding Work Awards ประจำปี 2565
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขยายผลธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (NIA) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 : ปี 2563 : รางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน (Museum Thailand Popular Vote 2020)
ปี 2563 : รางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน (Museum Thailand Popular Vote 2020)
 : ปี 2562 : รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้ (Award for Outstanding Learning Process)
ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
ปี 2562 : รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้ (Award for Outstanding Learning Process)
ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
 : ปี 2562 :  รางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน (Museum Thailand Popular Vote 2019)
ปี 2562 : รางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน (Museum Thailand Popular Vote 2019)
 : ปี 2561 : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านวัฒนธรรม (Second Runner-Up In
ปี 2561 : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านวัฒนธรรม (Second Runner-Up In "Culture") ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
 : ปี 2561 :  รางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน (Museum Thailand Popular Vote 2018)
ปี 2561 : รางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน (Museum Thailand Popular Vote 2018)
 : ปี 2560 : รางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน (Museum Thailand Popular Vote 2017)
ปี 2560 : รางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน (Museum Thailand Popular Vote 2017)
 : ปี 2548 : รางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ด้านการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี 2548 : รางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ด้านการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
Flag Counter