ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

ที่ปรึกษา

ศ.ดร.ระวิวรรณ  โอฬารรัตน์มณี : คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

ผศ. กวิน ว่องวิกย์การ : ประธานกรรมการ
ผศ. กวิน ว่องวิกย์การ
ประธานกรรมการ
รศ.ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ  : กรรมการ
รศ.ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
กรรมการ
ผศ.ดร. บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล : กรรมการ
ผศ.ดร. บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล
กรรมการ
ผศ.ดร. เชาวลิต สัยเจริญ : กรรมการ
ผศ.ดร. เชาวลิต สัยเจริญ
กรรมการ
ผศ.ดร.ธีรยุทธ อินทจักร์ : กรรมการ
ผศ.ดร.ธีรยุทธ อินทจักร์
กรรมการ
ผศ.กานต์ คำแก้ว : กรรมการ
ผศ.กานต์ คำแก้ว
กรรมการ
อ.ดร.อาภาภรณ์ วงศ์ลักษณพันธ์ : กรรมการ
อ.ดร.อาภาภรณ์ วงศ์ลักษณพันธ์
กรรมการ
นางสาววิภาดา ศุภรัฐปรีชา : กรรมการ
นางสาววิภาดา ศุภรัฐปรีชา
กรรมการ
นางสาวสุธิดา สุมณศิริ : เลขานุการ
นางสาวสุธิดา สุมณศิริ
เลขานุการ

พนักงานปฏิบัติงานต้อนรับและบริการความรู้

นางสาวอัลิปรียา สิงฆราช :
นางสาวอัลิปรียา สิงฆราช
Flag Counter