ปี 2566 : รางวัลดีเด่น (Thailand Tourism Silver Awards) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  : รางวัลดีเด่น (Thailand Tourism Silver Awards) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566
จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของการบริการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ปี 2566 : รางวัลดีเด่น (Thailand Tourism Silver Awards) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
รางวัลดีเด่น (Thailand Tourism Silver Awards) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566
จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของการบริการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ปี 2566 : รางวัล Outstanding Work Awards ประจำปี 2565 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขยายผลธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (NIA) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี 2566 : รางวัล Outstanding Work Awards ประจำปี 2565
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขยายผลธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (NIA) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 : ปี 2563 : รางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน (Museum Thailand Popular Vote 2020)
ปี 2563 : รางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน (Museum Thailand Popular Vote 2020)
 : ปี 2562 : รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้ (Award for Outstanding Learning Process)
ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
ปี 2562 : รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้ (Award for Outstanding Learning Process)
ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
 : ปี 2562 :  รางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน (Museum Thailand Popular Vote 2019)
ปี 2562 : รางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน (Museum Thailand Popular Vote 2019)
 : ปี 2561 : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านวัฒนธรรม (Second Runner-Up In
ปี 2561 : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านวัฒนธรรม (Second Runner-Up In "Culture") ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
 : ปี 2561 :  รางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน (Museum Thailand Popular Vote 2018)
ปี 2561 : รางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน (Museum Thailand Popular Vote 2018)
 : ปี 2560 : รางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน (Museum Thailand Popular Vote 2017)
ปี 2560 : รางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน (Museum Thailand Popular Vote 2017)
 : ปี 2548 : รางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ด้านการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี 2548 : รางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ด้านการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
Flag Counter