วัดเชียงยืน

ประวัติ
วัดเชียงยืนสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด ในสมัยโบราณวัดนี้มีความสำคัญมาก จากคัมภีร์มหาทักษา พบว่า การสร้างเมืองเชียงใหม่จะมีวัดประจำทิศทั้งแปดที่สอดคล้องกับระบบความเชื่อคือ ด้านทิศอุดรนี้ถือว่าเป็นเดชเมืองที่วัดเชียงยืนเป็นสำคัญ ท้าวพระยามหากษัตริย์ที่จะมาครองเมืองเชียงใหม่ หรือในยามสงครามที่จะออกรบราข้าศึก และนำทัพกลับมาแล้ว จะต้องมาเปลี่ยนเครื่องฉลองพระองค์และทำพิธีสักการบูชาพระประธานในพระวิหารนามว่า “พระสัพพัญญูเจ้า” ก่อนจะเข้าเวียงเพื่อสิริมงคลนามว่า “เชียงยืน”
“เชียงยืน” อันหมายถึงความยั่งยืน วัดนี้มีชื่อเรียกในพงศาวดารโยนกว่า วัด “ฑีฆชีวะวัสสาราม” เป็นวัดนามมงคลของนครเชียงใหม่ และเป็นวัดหลวงในสมัยอาณาจักรล้านนา และในอดีตเคยเป็นที่ประทับของพระสังฆราชสังฆนายก ในปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดที่มารับตำแหน่งหรือข้าราชการ ประชาชนทั่วไปก็ถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบมา มาในสมัยพระเมืองแก้วได้บรรจุพระบรมธาตุในสถูปเจดีย์ ต่อมาเมืองเชียงใหม่ถูกยึดครอง วัดเชียงยืนกลายเป็นวัดร้าง ครั้นมาสมัยพระยาวิชระปราการ (กาวิละ) ได้ขับไล่พม่าและได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ เมื่อปีพ.ศ.๒๓๓๗
Vernadoc แบบที่ 1 : วัดเชียงยืน
Vernadoc แบบที่ 1
วัดเชียงยืน
Vernadoc แบบที่ 2 : วัดเชียงยืน
Vernadoc แบบที่ 2
วัดเชียงยืน
Vernadoc แบบที่ 3 : วัดเชียงยืน
Vernadoc แบบที่ 3
วัดเชียงยืน
Vernadoc แบบที่ 4 : วัดเชียงยืน
Vernadoc แบบที่ 4
วัดเชียงยืน
Vernadoc แบบที่ 5 : วัดเชียงยืน
Vernadoc แบบที่ 5
วัดเชียงยืน
Flag Counter