โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

 • ประวัติ
 • โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ สถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2442 ตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในการขยายการศึกษาออกสู่หัวเมือง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร และความต้องการจัดการ ศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติโดยได้ออก"ประกาศจัดการเล่าเรียนในหัวเมือง" เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2441
  ภาพถ่าย แบบที่ 1 : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  ภาพถ่าย แบบที่ 1
  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  ภาพถ่าย แบบที่ 2 : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  ภาพถ่าย แบบที่ 2
  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  ภาพถ่าย แบบที่ 3 : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  ภาพถ่าย แบบที่ 3
  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  Flag Counter