Lanna Architecture Center
Faculty of Architecture, Chiang Mai University
Tel: 0 5327 7855, 0 5394 2806-7 Fax: 0 5322 1448

ภาพกิจกรรม

เพิ่มเติม >>

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์


ตำราการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน

เก็บเก่า...สถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในเขตภาคเหนือ

แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยของชุมชนริมคลองแม่ข่า

คติการสร้างเมืองเชียงใหม่ในวัฒนธรรมล้านนา

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการองค์ความรู้สถาปัตยกรรมล้านนาด้านที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ล้านนาคดีศึกษาด้านที่ 5 สถาปัตยกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการการสร้างองค์ความรู้สถาปัตยกรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาช่างล้านนา ล้านนาคดีศึกษาด้านที่ 5 สถาปัตยกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ห้องสมุดภาพ

เพิ่มเติม >>

MDSH07 อาคารพาณิชย์ใหม่

MDSH06 โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ (CMIS)

MDSH05 โบสถ์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

MDT14 อุโบสถวัดร้อยจันทร์