E-Book เรื่อง
E-Book เรื่อง "สถาปัตยกรรมคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)"
- ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยเดช อัครโพธิวงศ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์อาคารคุ้มในเมืองเชียงใหม่ และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ติดต่อซื้อ E-Book ทางออนไลน์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://cmupress.cmu.ac.th/.../fecb5dc8a216ce41a3570c5d73...
หรือสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 053-943603-5
E-Book เรื่อง
E-Book เรื่อง "โรงเรียนสมัยใหม่ในล้านนาในความสัมพันธ์กับสยาม"
- ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยเดช อัครโพธิวงศ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์อาคารคุ้มในเมืองเชียงใหม่ และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ติดต่อซื้อ E-Book ทางออนไลน์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://cmupress.cmu.ac.th/.../fecb5dc8a216ce41a3570c5d73...
หรือสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 053-943603-5
E-Book เรื่อง
E-Book เรื่อง "สถาปัตยกรรมสาธารณะและบ้านเรือนแบบตะวันตกในล้านนา" การศึกษาเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ในช่วงรัชกาลที่ 5 แห่งสยาม ถึงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
- ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยเดช อัครโพธิวงศ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์อาคารคุ้มในเมืองเชียงใหม่ และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ติดต่อซื้อ E-Book ทางออนไลน์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://cmupress.cmu.ac.th/.../fecb5dc8a216ce41a3570c5d73...
หรือสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 053-943603-5
หนังสือรวบรวมบทความวิชาการ : สล่าเก๊าล้านนา สถาปนิกผู้สืบทอด
จิตวิญญาณล้านนา 
โครงการสร้างองค์ความรู้สถาปัตยกรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาช่างล้านนา ด้านที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2558 
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง 
วิภาดา ศุภรัฐปรีชา 
วสิน อุ่นจะนำ
อินทนนท์ สุกรี 

<br><br>
<h3><a href=files/_656_20230722314053.pdf target=_blank>-คลิ้กอ่านหนังสือ-</a></h3>
หนังสือรวบรวมบทความวิชาการ
สล่าเก๊าล้านนา สถาปนิกผู้สืบทอด
จิตวิญญาณล้านนา
โครงการสร้างองค์ความรู้สถาปัตยกรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาช่างล้านนา ด้านที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2558
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
วิภาดา ศุภรัฐปรีชา
วสิน อุ่นจะนำ
อินทนนท์ สุกรี
-คลิ้กอ่านหนังสือ-

หนังสือรวบรวมผลงานนิทรรศการ : นิทรรศการสถาปัตยกรรมล้านนา
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2562
หนังสือรวบรวมผลงานนิทรรศการ
นิทรรศการสถาปัตยกรรมล้านนา
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2562
หนังสือรวบรวมบทความวิชาการ : เมืองเชียงใหม่ ศิลปะสถาปัตยกรรมและความเชื่อ
โครงการรวบรวมผลงานวิชาการลำดับที่ 1 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2558
ผู้เขียน : รศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ รศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์ มณี รศ.ดร.วิฑูรย์ เหลี่ยวรุ่งเรือง รศ.ดร.องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ ผศ.รัฎฐา ฤทธิศร อ.ทวีศักดิ์ เกียรติวีระศักดิ์ อ.วรงค์ วงค์ลังกา 
<br><br>
<h3><a href=https://www4.arc.cmu.ac.th/arch-book/?read=&page=detail&book_id=24&lang=th target=_blank>-คลิ้กอ่านหนังสือ-</a></h3>
หนังสือรวบรวมบทความวิชาการ
เมืองเชียงใหม่ ศิลปะสถาปัตยกรรมและความเชื่อ
โครงการรวบรวมผลงานวิชาการลำดับที่ 1 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2558
ผู้เขียน : รศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ รศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์ มณี รศ.ดร.วิฑูรย์ เหลี่ยวรุ่งเรือง รศ.ดร.องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ ผศ.รัฎฐา ฤทธิศร อ.ทวีศักดิ์ เกียรติวีระศักดิ์ อ.วรงค์ วงค์ลังกา-คลิ้กอ่านหนังสือ-


หนังสือรวบรวมบทความวิชาการ : พุทธสถาปัตยกรรม
โครงการรวบรวมผลงานวิชาการลำดับที่ 2 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2560
ผู้เขียน : รศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ ผศ.รัฎฐา ฤทธิศร รศ.ดร.วัชรพงษ์ ชุมดวง ผศ.ดร.ธีรยุทธ อินทจักร์ อ.ธวัชชัย เตริยาภิรมย์ อ.อาวุธ อังคาวุธ อ.เลี่ยม ธีรัทธานนท์  


<br><br>
<h3><a href=https://www4.arc.cmu.ac.th/arch-book/?read=&page=detail&book_id=23&lang=th target=_blank>-คลิ้กอ่านหนังสือ-</a></h3>
หนังสือรวบรวมบทความวิชาการ
พุทธสถาปัตยกรรม
โครงการรวบรวมผลงานวิชาการลำดับที่ 2 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2560
ผู้เขียน : รศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ ผศ.รัฎฐา ฤทธิศร รศ.ดร.วัชรพงษ์ ชุมดวง ผศ.ดร.ธีรยุทธ อินทจักร์ อ.ธวัชชัย เตริยาภิรมย์ อ.อาวุธ อังคาวุธ อ.เลี่ยม ธีรัทธานนท์

-คลิ้กอ่านหนังสือ-

หนังสือรวบรวมบทความวิชาการ : มรดกเมือง มรดกชุมชน 
โครงการรวบรวมผลงานวิชาการลำดับที่ 3 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2562 
ผู้เขียน : ศ.มล.สุรสวัสดิ์ ศุภสวัสดิ์ รศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ รศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์ อิคูโระ ชิมิสึ ผศ.ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา อ.ดร.จิรันธนิน กิติกา อ.ปวร มณีสถิตย์ พิมพ์ชนก เกิดศิริ ศุภาพิชญ์ พิพัฒน์รัตนถาวร นิตยา นันทประดิษฐ์ 

<br><br>
<h3><a href=https://www4.arc.cmu.ac.th/arch-book/?read=&page=detail&book_id=26&lang=th target=_target>-คลิ้กอ่านหนังสือ-</a></h3>
หนังสือรวบรวมบทความวิชาการ
มรดกเมือง มรดกชุมชน
โครงการรวบรวมผลงานวิชาการลำดับที่ 3 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2562
ผู้เขียน : ศ.มล.สุรสวัสดิ์ ศุภสวัสดิ์ รศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ รศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์ อิคูโระ ชิมิสึ ผศ.ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา อ.ดร.จิรันธนิน กิติกา อ.ปวร มณีสถิตย์ พิมพ์ชนก เกิดศิริ ศุภาพิชญ์ พิพัฒน์รัตนถาวร นิตยา นันทประดิษฐ์
-คลิ้กอ่านหนังสือ-

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่ : ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์  เหลียวรุ่งเรือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2547
คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2547
ประวัติศาสตร์เชิงสถาปัตยกรรม คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)  : รศ.ดร.ปิยะเดช อัครโพธิวงค์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2562
ประวัติศาสตร์เชิงสถาปัตยกรรม คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
รศ.ดร.ปิยะเดช อัครโพธิวงค์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2562
สล่าสร้างวิหารล้านนา : ผศ.กวิน ว่องวิกย์การ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2563
สล่าสร้างวิหารล้านนา
ผศ.กวิน ว่องวิกย์การ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2563
เก็บเก่า...สถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในเขตภาคเหนือ พ.ศ.2552-2559 : ฝ่ายอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ,2558 มอบให้ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
เก็บเก่า...สถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในเขตภาคเหนือ พ.ศ.2552-2559
ฝ่ายอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ,2558 มอบให้ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
ตำราการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน : รศ.ดร.วิฑูรย์ เหลี่ยวรุ่งเรือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2560 มอบให้ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
ตำราการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน
รศ.ดร.วิฑูรย์ เหลี่ยวรุ่งเรือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2560 มอบให้ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
วิหารโถง ซุ้มโขง สกุลช่างลำปาง (ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2) : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิหารโถง ซุ้มโขง สกุลช่างลำปาง (ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2)
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิหารล้านนา : รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
วิหารล้านนา
รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
เรือนพื้นถิ่นล้านนา : ฐาปนีย์ เครือระยา
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบให้ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
เรือนพื้นถิ่นล้านนา
ฐาปนีย์ เครือระยา
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบให้ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
พิธีกรรมและความเชื่อการปลูกเรือนล้านนา : สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบให้ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
พิธีกรรมและความเชื่อการปลูกเรือนล้านนา
สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบให้ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
เรือนกาแล : ศ.เกียรติคุณ นพ.เฉลียว ปิยะชน
เรือนกาแล
ศ.เกียรติคุณ นพ.เฉลียว ปิยะชน
พระเจดีย์เมืองเชียงแสน : จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา
พระเจดีย์เมืองเชียงแสน
จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา
เที่ยววัด...เที่ยววา ชมปูนปั้นล้านนา : ศ.มล.สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
เที่ยววัด...เที่ยววา ชมปูนปั้นล้านนา
ศ.มล.สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
แบบแผนบ้านเรือนไทใหญ่ในอินเดีย : รศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
ผศ.ดร.เชาวลิต สัยเจริญ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบให้ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
แบบแผนบ้านเรือนไทใหญ่ในอินเดีย
รศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
ผศ.ดร.เชาวลิต สัยเจริญ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบให้ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
ถิ่นฐานบ้านเรือนไทใหญ่ในรัฐฉาน : รศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบให้ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
ถิ่นฐานบ้านเรือนไทใหญ่ในรัฐฉาน
รศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบให้ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
คติการสร้างเมืองเชียงใหม่ในวัฒนธรรมล้านนา : วิทยานิพนธ์โดยทศพร โสดาบรรลุ 
หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบให้ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 28 มกราคม 2548
คติการสร้างเมืองเชียงใหม่ในวัฒนธรรมล้านนา
วิทยานิพนธ์โดยทศพร โสดาบรรลุ
หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบให้ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 28 มกราคม 2548
ล้านนาคดีศึกษา  : โครงการล้านนาคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบให้ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
ล้านนาคดีศึกษา
โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบให้ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

จุลสาร

คุ้มกลางเวียง
คุ้มกลางเวียง "งานสถาปัตยกรรมล้านนาตามภาพยนตร์และละครดังในอดีต"
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558
คุ้มกลางเวียง
คุ้มกลางเวียง "งานสถาปัตยกรรมล้านนา หอไตร วัดช่างฆ้อง"
ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558
คุ้มกลางเวียง
คุ้มกลางเวียง "งานสถาปัตยกรรมล้านนา วัดโพธารามมหาวิหาร"
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558
คุ้มกลางเวียง
คุ้มกลางเวียง "งานสถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเมืองเหนือ"
ฉบับพิเศษ กันยายน 2558
คุ้มกลางเวียง
คุ้มกลางเวียง "ไม้หมายถิ่น"
ฉบับที่ 1 ประจำปี 2559
คุ้มกลางเวียง
คุ้มกลางเวียง "พิพิธภัณฑ์เมือง"
ฉบับที่ 2 ประจำปี 2559
คุ้มกลางเวียง
คุ้มกลางเวียง "เฮือนหลวงล้านนา"
ฉบับที่ 3 ประจำปี 2559
คุ้มกลางเวียง
คุ้มกลางเวียง "อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์"
ฉบับที่ 4 ประจำปี 2559
Line เส้น บันทึกสถาปัตยกรรม 4 :
Line เส้น บันทึกสถาปัตยกรรม 4
Flag Counter