งานวิจัย

1. รายงานการวิจัย โครงการอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมล้านนา : การสงวนรักษา การเก็บรวบรวมและการใช้งาน
รศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
2. รายงานการวิจัย การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนา ประเภทอาคารไม้
รศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
รศ.ดร.องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ
อ.ไชยยันต์ ปานะจำนงค์
3. รายงานการวิจัย แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยของชุมชนริมคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่
รศ.ดร.องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ
4. รายงานการวิจัย ถนนคนเดินในเขตเมืองเชียงใหม่
รศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณีและคณะ
5. รายงานการวิจัย การประยุกต์ใช้วิธีการสำรวจรังวัดด้วยภาพกับงานสถาปัตยกรรมในประเทศไทย
รศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
6. รายงานการวิจัย วัสดุและการก่อสร้างสถาปัตยกรรมตะวันตกในล้านนา
ผศ.รัตน์ ตัณฑจำรูญ
ผศ.รัฎฐา ฤทธิศร
7. รายงานการวิจัย ฐานข้อมูลทางสถาปัตยกรรมล้านนา ด้านที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่
ผศ.รัฏฐา ฤทธิศร
8. รายงานการวิจัย การศึกษาลวดลายในงานสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่
รศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
9. รายงานการวิจัย การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนาด้านที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่
รศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
10. รายงานการวิจัย โครงการสร้างองค์ความรู้สถาปัตยกรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาช่างล้านนา
รศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
วิภาดา ศุภรัฐปรีชา
วสิน อุนจะนำ
อินทนนท์ สุกรี
11. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการองค์ความรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการกิน การอยู่ และเครื่องนุ่งห่ม โครงการย่อย : องค์ความรู้ภูมิปัญญาล้านนาด้านวัฒนธรรมการกิน การอยู่ และเครื่องนุ่งห่มของล้านนา
ผศ.ดร.เชาวลิต สัยเจริญ
อ.ดร.สราวุธ รูปิน
12. รายงานการวิจัย ช่างพื้นบ้านล้านนากับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
วิภาดา ศุภรัฐปรีชา
ผศ.รัฎฐา ฤทธิศร
ฐาปนีย์ เครือระยา
13. รายงานการวิจัย ความคาดหวังของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อการจัดนิทรรศการภายในศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
วิภาดา ศุภรัฐปรีชา
รศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
รศ.ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย

การจัดการองค์ความรู้

  • การจัดการองค์ความรู้สถาปัตยกรรมล้านนาด้านที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่สากล
  • วิภาดา ศุภรัฐปรีชา
    สนับสนุนโดยโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ด้านที่ 5 สถาปัตยกรรม    Flag Counter